Algemene voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle afspraken, sessies, trainingen, workshops en ceremonies van Heelde, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen Hilde Verhoef en de cliënt.

 

1. Een opdracht komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de aanmelding. Er wordt een bevestiging gestuurd.

 

2. Een opdracht kan ook tot stand komen door een mondelinge afspraak, zoals het afspreken van een consult.

 

3. De geboden zorg komt niet in aanmerking voor vergoeding door een zorgverzekeraar.

 

4. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn (7 dagen) heeft voldaan, is de cliënt in verzuim. U ontvangt dan een betalingsherinnering en bij herhaaldelijk niet betalen wordt er overgaan tot het overdragen aan een incassobureau.

 

5. Hilde Verhoef is aangesloten bij een beroepsvereniging (CAT en GAT) en niet opgenomen in het door de overheid ingestelde B.I.G.register.

 

6. Informatie naar derden wordt niet verstrekt, tenzij in overleg met client.

 

7. Bij Heelde is slechts 1 persoon werkzaam. Mocht Hilde Verhoef onverhoopt voor langere tijd afwezig zijn, dan zal er geen vervanging worden georganiseerd. Wel zal ze u proberen door te verwijzen naar een passende therapeut.

 

8. De diensten worden geleverd op de locatie waar Hilde Verhoef gevestigd is en via Zoom, tenzij anders is overeen gekomen.

 

9. De duur van een consult of workshop kan variëren.

 

10. Bij het afzeggen van afspraken gelden de volgende regels:  Consulten en healingen welke minimaal 48 uur van tevoren afgezegd wordt, zullen niet in rekening gebracht worden. Indien een consult niet minimaal 48 uur van tevoren afgezegd wordt, zal tot 24 uur van tevoren het consult voor 50% in rekening gebracht worden. Wordt het consult binnen 24 uur geannuleerd dan wordt het hele consult in rekening gebracht.  

 

11. Te laat komen leidt in regel tot een kortere sessie zonder dat de betaalplicht voor het volledige consult vervalt.

 

12. Bij het afzeggen van een workshop of groepshealing gelden de volgende regels: tot 3 weken vooraf annuleren krijg je 100% terug en daarna zal de workshop of groepshealing geheel in rekening worden gebracht. Een groepshealing of workshop kan niet doorgeschoven worden naar een andere datum. Een groepshealing of workshop kan niet overgedragen worden op een ander persoon. De reservering is persoonsgebonden.

 

13. Indien de Hilde Verhoef de afspraak afzegt dan vervalt de verplichting tot betaling van het consult.

 

14. Wanneer de voorwaarden van de cliënt strijdig zijn met de voorwaarden van Hilde Verhoef, dan zijn de voorwaarden van Hilde Verhoef van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de cliënt doet aan het voorgaande niet af.

 

15. Hilde Verhoef heeft een klachtenprocedure, mochten er klachten zijn over de geboden zorg binnen de praktijk dan kunt u dit kenbaar maken. Klachten over geleverde diensten moeten door de cliënt schriftelijk bevestigd worden. Het uiten van een klacht ontslaat de cliënt niet van zijn betalingsverplichting.

 

16. Van deze overeenkomst kan alleen schriftelijk worden afgeweken.

 

17. Op deze voorwaarden en wat daarmee verband houdt, tussen Hilde Verhoef en cliënt is Nederlands recht van toepassing.

 

18. Hilde Verhoef heeft geen crisisdienst. In geval van crisis dient u contact op te nemen met uw huisarts (tijdens kantooruren) of met de huisartsenposten(buiten kantoortijden).

 

19. De opnamen die gemaakt worden tijdens de sessies zijn en blijven in eigendom van de client. Heelde heeft deze informatie niet in eigendom en niet opgeslagen op daartoe betreffende apparatuur. De Zoomopnames worden binnen 7 dagen verwijderd uit de cloud.

 

20. Er wordt geen dossier opgebouwd tijdens de sessies. Ook worden er geen rapportages gemaakt of client informatie bijgehouden. Iedere sessie is losstaand. Er zijn geen voor- en nagesprekken.

 

21. De informatie die is gegeven bij de intake zal zorgvuldig worden bewaard en vernietigd zodra een traject of behandelsessie is afgelopen.

 

22. De genoemde tarieven zijn exclusief 21% BTW, deze wordt doorberekend aan de client in de factuur.

 

 Disclaimer

 

Ondanks de betrachte zorgvuldigheid bij het maken van de website van Heelde en de afspraken widget van afsprakenonline bestaat er altijd een mogelijkheid dat bepaalde informatie onjuist is of niet het juiste advies voor een specifieke situatie of persoon. Hilde Verhoef is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaan is na het ondernemen van acties op basis van de verstrekte informatie op deze websites.  

 

Alle intellectuele eigendomsrechten van het tekst- en beeldmateriaal op deze site komen uitsluitend toe aan Hilde Verhoef, de fotografie aan Alima Ruf en Hilde Verhoef en het logo aan Prayanadesign. Niets van deze site mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hilde Verhoef.

 

Privacy verklaring

 

U gaat mogelijk gegevens uitwisselen met Hilde Verhoef. Via email worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt en worden er cookies geplaatst. Wij respecteren de privacy van cliënten, en achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de relevante privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 

         wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze Privacyverklaring.

         wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

         wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

         wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

         wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Hilde Verhoef verwerkt, en voor welke doeleinden. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

 

Gebruik van persoonsgegevens

 

Door het e-mailen naar Hilde Verhoef laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

 

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze verklaring genoemde doelen:

         Naam

         Adresgegevens

         Email en telefoonnummer

 

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

         het leggen van contact;

         het plannen van afspraken;

 

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen. Ook de gegevens die verstrekt zijn bij de intake worden uiterlijk 2 jaar bewaard of gedurende de lengte van het traject.

 

Bewaartermijnen

 

Wij bewaren uw gegevens tot twee jaar na het laatste contact, of langer om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Verder kunnen deze gegevens maximaal twee jaar bewaard worden ten behoeve van statistische doeleinden.

 

Vertrouwelijkheid

 

De persoonsgegevens die wij verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten.

 

Beveiliging

 

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

 

Cookies

 

De e-mailomgeving en website maken gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer, tablet en/of mobiele telefoon wordt opgeslagen.

 

Uitschakelen van cookies

 

U kunt het plaatsen van cookies uitschakelen door uw browser instellingen te wijzigen (bekijk uw browser hulp pagina voor exacte instructies).

 

Websites van derden

 

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links in e-mails zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Uw rechten m.b.t. uw persoonsgegevens

 

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. Daarnaast kunt u een overzicht, in een gangbaar formaat, opvragen van de gegevens die we van u verwerken. Dit verzoek kunt u indienen door een e-mail te sturen naar: hilde@heelde.org.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

 

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contact met Heelde opnemen

Neem voor meer informatie, vragen over de privacyverklaring of de informatievoorziening van Hilde Verhoef contact op met:

 

Hilde Verhoef

Burgemeester Patijnlaan 372

2585 BT  Den Haag

Nederland

hilde@heelde.org

www.heelde.org

www.heelde.nl

KvK: 82317313